جغرافیا  

بازگشت   جغرافیا > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:11: 11 11
:27: 27 27
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:22: 22 22
:6: 6 6
:30: 30 30
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:25: 25 25
:17: 17 17
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:28: 28 28
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:13: 13 13
:5: 5 5
:29: 29 29
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:16: 16 16
:8: 8 8
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:blum2: Blum2 Blum2
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:empathy: Empathy Empathy
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:good2: Good2 Good2
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:cray: Cray Cray
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:boredom: Boredom Boredom
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:blum1: Blum1 Blum1
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:drinks: Drinks Drinks
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:good: Good Good
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:fool: Fool Fool
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:bomb: Bomb Bomb
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:greeting: Greeting Greeting
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:acute: Acute Acute
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:dance2: Dance2 Dance2
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:clapping: Clapping Clapping
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:smartass: Smartass Smartass
:banned: Banned Banned
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:baby: Baby Baby
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:alien: Alien Alien
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:boxing: Boxing Boxing
:smurf: Smurf Smurf
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:batman: Batman Batman
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:balloon: Balloon Balloon
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:apploud: Apploud Apploud
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:2guns: 2guns 2guns
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:bye2: Bye2 Bye2
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:blow: Blow Blow
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:sleep: Sleep Sleep
:bangin: Bangin Bangin
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:arrow: Arrow Arrow
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:ah: Ah Ah
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:bored: Bored Bored
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:beta: Beta Beta
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:smile: Smile Smile
:bash: Bash Bash
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:bad: Bad Bad
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:angel: Angel Angel
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:brow: Brow Brow
:sniper: Sniper Sniper
:bleh: Bleh Bleh
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:shy: Shy Shy
:ban: Ban Ban
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:arabia: Arabia Arabia
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:afro: Afro Afro
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:bye3: Bye3 Bye3
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:blush: Blush Blush
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:beee: Beee Beee
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:sly: Sly Sly
:bann: Bann Bann
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:artist: Artist Artist
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:boxed: Boxed Boxed
:smoke: Smoke Smoke
:biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:bath: Bath Bath
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:bag: Bag Bag
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:angry: Angry Angry
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:1eye: 1eye 1eye
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:bye: Bye Bye
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:blind: Blind Blind
:smile2: Smile2 Smile2
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:sick: Sick Sick
:band: Band Band
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:argue: Argue Argue
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:aggressive: Aggressive Aggressive
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:book: Book Book
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:beer: Beer Beer
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:2x1: 21 21
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:5i5: 55 55
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:41y: 41 41
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:4u7: 47 47
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:2g6: 26 26
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:42m: 42 42
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است


Brain - Ecology - Dinosaurs - Science - Computer - Health - Space - Astronomy - Dino Dinosaurs